INTEGRITETSPOLICY

Hudläkargruppen är ett samlingsnamn för bolag inom Antero Medical gruppen och används i marknadsföringssyfte av Hudläkargruppen i Stockholm KB (hudläkarverksamhet) och dess dotterbolag Antero Medical Consulting AB (hudvårdsverksamhet).

Personlig integritet är viktig för våra patienter och hudvårdskunder, leverantörer och webbplatsbesökare och vårt mål med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva hur vi hanterar dina personuppgifter på ett lagligt och säkert sätt. Vi utför all hantering i enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679), patientlagen och annan tillämplig integritetslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Hudläkargruppen i Stockholm KB, 969790-9423 resp. Antero Medical Consulting AB, 556524-6369, är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och att det sker i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Kontaktperson är Margareta Frohm Nilsson, tel 08-679 79 00 eller INFO@HUDLAKARGRUPPEN.SE.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, e-postadress och telefonnummer. Det kan också vara kundnummer, krypterade uppgifter och elektroniska identiteter såsom IP-nummer m.m. om de kan kopplas till fysisk person.

Hur vi samlar in uppgifter om dig

Vi samlar in personuppgifter på flera olika sätt. Det sker när du registrerar dig för att använda en av våra tjänster eller när du som avtalskund via en sjukförsäkring bokar besök.

Vilka personuppgifter om dig som behandlas

Patienter

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Personnummer
 • Försäkringsnummer/skadeanmälannummer
 • Patientinformation (se nedan)
 • Betalningsuppgifter

Övriga kunder

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
 • Personnummer
 • Uppgifter om behandling, inköp
 • Betalningsuppgifter

Besökare av vår webbplats

 • IP-adress och information om din användning av webbplatsen inkl. datum och tid.

Leverantörer

(om fysisk person eller kontaktperson hos juridisk person)

 • Namn, adress, telefonnummer, e-postadress

Patientinformation

I samband med genomförande av behandling hos oss kan känsliga personuppgifter om dig behandlas. Känsliga personuppgifter är sådan information som kan ses som särskilt integritets­berörande och detta inkluderar hälsouppgifter. Vi måste behandla hälsouppgifter för att kunna utföra våra tjänster för dig som patient samt för att upprätthålla lagstiftning i enlighet med patient­datalagen.

Vilka ändamål dina personuppgifter behandlas för

 • För att vi ska kunna tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster.
 • För att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt gällande lag och förordningar, t ex gällande patientlagstiftning och redovisning.
 • För att vi ska kunna kommunicera och skicka information till dig.

Vilken rättslig grund behandlingen stöds på

 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller ditt försäkringsbolag.
 • Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, t.ex. gällande patientdatalagen och bokföringslagen (laglig grund).
 • Samtycke från dig för att kunna behandla dina personuppgifter för kommunikation med dig.
 • Behandlingen är nödvändig för vårt Berättigade intresse av att kunna förbättra, effektivisera och utveckla hemsidan i syfte att attrahera flera patienter och kunder.

Marknadsföring

Vår hemsida används för att informera om våra tjänster och produkter samt inbjudan till event och andra aktiviteter.
I dagsläget finns ingen webb-butik.

Vilka som kan komma att få tillgång till dina personuppgifter

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. För viss behandling är detta dock nödvändigt, bl.a. för att lämna ut uppgifter till de leverantörer som vi samarbetar med för att kunna driva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster.

 • Administration – vi använder redovisningsbyrå för vår redovisning, för fakturering, betalningar till leverantörer och för kund- och leverantörsreskontra.
 • IT-system – vi använder oss av en patientdatabas hos extern leverantör där vi lagrar och hanterar personuppgifter.
 • Bokningssystem – vi använder bokningssystemen bokadoktorn.se och bokadirekt.se för tidsbokning.
 • Betallösningar – vi använder oss av Bamboras kortbetalningssystem där kontokortsnummer registreras.
 • Marknadsföring – förutom vår hemsida använder vi oss av Facebook.

Vi vidtar alltid ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att mottagarna av dina personuppgifter inte behandlar dem för andra ändamål än vad som angetts för dem och att behandlingen sker på ett säkert sätt. Detta görs t.ex. genom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal.

Vad är cookies och hur använder vi det?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som senare kan hämtas från din dator av vår webbsida. Den innehåller information för att förbättra din upplevelse. En del cookies används för att förbättra vår hemsida. Dessa cookies sparar statistik om exempelvis vilka av våra sidor som är mer eller mindre besökta. Ingen personlig information sparas.

Om du inte vill tillåta lagring av cookies, kan du spärra detta via din webbläsares hjälpfunktion.

Var vi behandlar dina uppgifter

Alla behandling sker i dag inom EU/EES och omfattas därmed av bestämmelserna i Dataskyddsförordningen.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter så länge avtalsförhållandet består och därefter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen med behandlingen.

 • När det gäller kund- och leverantörsinformation sparar vi dessa i 7 år.
 • Patientuppgifter sparas enligt patientlagstiftningen i 10 år.
 • Uppgifter om deltagande i event och andra marknadsföringsaktiviteter sparas i högst 2 år.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära:

 • Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag över vilka personuppgifter som finns registrerade om dig.
 • Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 • Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings-, skatte- och patientdatalagstiftning.
 • Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Vi kommer att underrätta varje mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.
 • Överföring till annan personuppgiftsansvarig av dina personuppgifter, s.k. dataportabilitet om det är tekniskt möjligt och kan ske automatiserat.
 • återkallande av ditt samtycke till sådan behandling som du tidigare gett ditt samtycke till.

Klagomål

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter sker i strid med tillämplig dataskyddslag-stiftning så ser vi gärna att ni hör av er till oss, ni har även rätt att lämna in ett klagomål till Data-inspektionen som är tillsynsmyndighet.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi håller denna integritetspolicy ständigt uppdaterad och dessa kommer att finnas tillgängliga på vår webbsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2019-07-15.